Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Newyddion


Dau Gyfle Busnes yn y Ganolfan (03-01-2020)

I unrhyw un sydd â syniad busnes ac sydd angen cartref iddo, mae dau gyfle cyffrous ar gael ichi yng Nghanolfan Owain Glyndŵr ar gychwyn blwyddyn newydd.

Mae’r ystafelloedd ‘fyny staer’ (lle’r oedd Lan Llofft) wedi dod ar gael i fusnes arall i ymgartrefu ynddynt - boed hynny’n gwmni ffasiwn arall neu’n syniad busnes cwbl wahanol. Byddwch yn ymuno â chasgliad difyr o gwmniau yn y Ganolfan sydd yn amrywio o gaffi a siop ffrwythau / llysiau organig i siop nwyddau vintage.

Fel Canolfan, rydym hefyd wedi penderfynu cynnig gofod y siop yn y Senedd-dy i berson / cwmni sy’n dymuno rhedeg eu siop eu hunain, yn un o adeiladau hanesyddol pwysicaf Cymru. Byddwch yn rhannu’r ystafell helaeth gydag arddangosfa am hanes Owain Glyndŵr, sydd eisoes yn denu nifer o ymwelwyr i’r adeilad. Gosodwyd stôf goed yn yr ystafell yn ddiweddar hefyd, sydd yn ychwanegu mwy fyth at naws arbennig yr adeilad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod y cyfleoedd hyn ymhellach, cysylltwch â’r Ganolfan ar ymholiadau@canolfanglyndwr.org

Ail Gynnau’r Fflam yn yr Hen Senedd-dy (12-09-2019)

Mae tân newydd ym mol yr Hen Senedd-dy ym Machynlleth, diolch i gefnogaeth Cwrw Llyn, Elusen Gwendoline a Margaret Davies a chwmni Cynllunio a Datblygu Geraint Owen Roberts. Daw hyn ar ffurf stôf goed hyfryd a chroesawgar – un y byddai Owain Glyndŵr ei hun wedi bod yn falch ohoni.

Ers ei lansio yng Ngwyl Glyndŵr ym Machynlleth yn 2014, mae Cwrw Llŷn wedi hen sefydlu Cwrw Glyndŵr fel un o’r ffefrynnau ymhlith eu detholiad o gwrw crefft Cymreig poblogaidd. Yr hyn sydd yn arbennig am y cwrw aur hwn serch hynny yw fod pob potel a chasgen a werthwyd dros y blynyddoedd dilynnol wedi arwain at gyfraniad ariannol tuag at Elusen Canolfan Owain Glyndŵr.

Mae’r breindal hwn gan Cwrw Llŷn, ynghyd â grant gan Elusen Gwendoline a Margaret Davies, wedi galluogi Canolfan Owain Glyndŵr i fuddsoddi mewn stôf llosgi coed sydd bellach wedi ei gosod yn osgeiddig o fewn y lle tân yn y Senedd-dy. Wrth gwrs, rhaid oedd sicrhau caniatad cynllunio ar gyfer ychwanegiad o’r fath mewn adeilad rhestredig Gradd I, ac mae’n diolch yn fawr i Geraint Owen Roberts am ein harwain drwy’r broses arbenigol hon yn gwbl wirfoddol.

I elusen sydd yn gwarchod un o’r adeiladau pwysicaf yn hanes Cymru, mae’r cyfraniadau hyn yn rhai allweddol bwysig a gwerthfawr. Nid yn unig bod stôf goed yn ychwanegu at naws arbennig y Senedd-dy; ond mae hefyd yn golygu fod modd cynnig ystafell groesawgar, llawn cymeriad - a chynnes - i unrhyw un sydd yn dymuno cwrdd neu gynnal digwyddiad yn yr adeilad. Boed hynny yn yr haf neu yn ystod misoedd y gaeaf, mae’r fflam ynghyn yn Hen Senedd-dy Cymru drwy gydol y flwyddyn bellach.

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r Senedd-dy ar gyfer cyfarfod, digwyddiad neu briodas, neu os hoffech chi ymuno yn ymdrechion Elusen Canofan Owain Glyndŵr i warchod adeilad mor nodedig, cysylltwch â’r Ganolfan ar ymholiadau@canolfanglyndwr.org

Swydd newydd a siop newydd i Fachynlleth (29-02-2016)

Llongyfarchiadau mawr i Connor Llewelyn Jones ar sicrhau swydd fel is-reolwr Siop Glyndŵr, sydd wedi ei lleoli o fewn y Senedd-dy, yma yng Nghanolfan Owain Glyndŵr. Gyda lansiad swyddogol yng nghwmni criw Heno, S4C ar y 1af o Fawrth 2016, mae Siop Glyndŵr yn gwerthu nwyddau Cymraeg a Chymreig, yn ogystal â gweithredu fel Canolfan Groeso i dref Machynlleth.

Yn 19 mlwydd oed, mae Connor yn fachgen lleol sydd a’i wreiddiau, ar ochr ei dad, yng Nglaspwll ac sydd bellach yn byw yng Nghorris Uchaf. Gyda chefnogaeth gan gwmni Mab Darogan (sy’n gyfrifol am redeg y Tŷ Te a Siop Alys drws nesaf), Connor sy’n gyfrifol am redeg Siop Glyndŵr.

Meddai Allan Wynne Jones, Cadeirydd pwyllgor Elusen Canolfan Owain Glyndŵr, 'Rydyn ni'n falch iawn fod Siop Glyndŵr wedi agor a chreu gwaith i berson lleol. Mae'r siop nid yn unig yn llenwi dau fwlch mawr yn y dref, sef Siop Gymraeg a Chanolfan Groeso, mae hefyd yn golygu na fydd angen i'r elusen gydlynnu'r gwaith staffio a gwirfoddoli eleni er mwyn cadw'r Senedd-dy ar agor. Mae hefyd yn enghraifft arall o sut mae'r Ganolfan yn dymuno rhoi cyfle i fusnesau lleol a Chymreig i sefydlu yn y dref.'

Hyd eleni mae Canolfan Owain Glyndŵr wedi bod yn bennaf ddibynnol ar wirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i weithio a chroesawu pobol i’r Senedd-dy. Eleni, serch hynny, llwyddodd cwmni Mab Darogan i sicrhau nawdd gan Twf Swyddi Cymru fydd yn cyfrannu tuag at swydd Connor dros gyfnod o 6 mis.

Meddai Manon Pughe, rheolwraig Siop Alys, 'Ers agor Siop Alys 20 mis yn ol rydyn ni wedi ein synnu gan nifer yr ymholiadau gan bobl sy'n teithio i Fachynlleth yn unswydd er mwyn ymweld â Senedd-dy Owain Glyndŵr. Gan fod y Senedd-dy ond yn arfer agor rhwng y Pasg a diwedd yr haf roedd unrhyw un fyddai'n ymweld y tu allan i'r cyfnod hwn yn debygol o gael siom. Mae hwn yn gyfle gwych felly i geisio gwneud y Senedd-dy yn hunan-gynhaliol er mwyn gallu cadw'r drysau ar agor drwy gydol y flwyddyn yn y pen draw.'

Gobeithio'n wir y bydd y siop newydd yn rhoi rheswm i bobl lleol ac ymwelwyr i fynychu'r Senedd-dy yn rheolaidd gan sicrhau bwrlwm parhaol o fewn yr adeilad hanesyddol hwn sydd mor bwysig i dref Machynlleth ac i Gymru. Cofiwch hefyd mai dyma lle fydd y Blewyn Glas ar werth o hyn ymlaen felly rheswm arall penigamp dros fynychu!

Y Profiad Cymreig yn Senedd-dy Owain Glyndŵr (03-09-2015)

Gwnewch eich ymweliad nesaf â Senedd-dy Owain Glyndŵr yn un arbennig drwy fynychu 'Y Profiad Cymreig' - digwyddiad newydd ac unigryw a lansiwyd eleni - 600 mlynedd union ers diflaniad Owain Glyndŵr. Gellir archebu'r digwyddiadau ymlaen llaw i grwpiau o 20-50 a gellir eu cynnal yn ystod y dydd neu gyda'r nos.

Mae'r hen Senedd-dy ei hun yn adeilad hynod Gradd 1 o'r canoloesoedd hwyr, sy'n cynnig awyrgylch ysbrydoledig a chroeso cynnes Cymreig. Ac wrth gwrs, mae'r hanes y mae'n ei gynrychioli yn ei wneud yn adeilad mwy arbennig byth.

Bydd digwyddiadau'r Profiad Cymreig yn gyfle i ymwelwyr eistedd yn ôl a mwynhau pryd blasus o fwyd canoloesol ei naws, neu de prynhawn Cymreig, wedi eu paratoi â chynhwysion lleol. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys adloniant Cymraeg gan gantorion, telynores ac ambell ymwelydd arbennig arall.

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Profiad Cymreig, cysylltwch â Chanolfan Owain Glyndwr ar:

Ffôn: 01654 702932 o fewn oriau agor

Ebost: post@canolfanglyndwr.org ar unrhyw amser

Noson yn Trafod Owain Glyndŵr (03-09-2015)

Noson arbennig iawn o sgyrsiau diddordol ynglyn a hanes Owain Glyndwr yng nghwmni difyr Emyr Llew, Cyril Jones a Terry Brevington. Mynediad trwy docyn yn unig am £4 ac ar gael drwy ffonio Sioned Fflur ar 01654 702 932 neu ebostio sioned@
mentermaldwyn.org.

Gŵyl Glyndŵr 2015 (03-09-2015)

Dewch yn llu i'r diwrnod a'r noson arbennig yma. Croeso i bawb.

Ymryson i Lansio Cwrw Glyndŵr (20-02-2015)

A hithau’n 600 mlynedd union ers diflaniad Owain Glyndŵr, braf yw cyhoeddi y gellir yn awr ddathlu bywyd un o arwyr pennaf Cymru gyda lansiad gwydraid a photel Cwrw Glyndŵr. Dewch draw i Senedd-dy Machynlleth i fwynhau cracyrs, caws, cwrw a llawer o hwyl gydag Ymryson y Beirdd...

Bnawn Sadwrn yr 28ain o Chwefror, ar benwythnos Gŵyl Ddewi, bydd Cwrw Glyndŵr yn cael ei lansio mewn steil yn Senedd-dy Machynlleth. Bydd adloniant cerddorol, lluniaeth ysgafn i bawb a 4 tîm o feirdd gorau Cymru yno i’ch diddanu mewn Ymryson rhwng 1 a 4:30 bnawn Sadwrn. Gwenallt, y Prifardd yw’r Meuryn a bydd cyfle i chithau hefyd gymryd rhan (manylion isod)…

Hefyd yn bresennol, bydd criw Cwrw Llŷn – y cwmni a gomisiynwyd gan Elusen Canolfan Owain Glyndŵr i gynhyrchu Cwrw Glyndŵr. Yn dilyn y lansiad bydd Cwrw Llŷn yn dosbarthu Cwrw Glyndŵr i’w rhwydwaith o dafarndai a siopau o amgylch Cymru. Am bob potel neu beint a werthir, bydd canran o’r pris yn cael ei gyfrannu i goffrau’r Elusen. Dyma enghraifft wych o gydweithio rhwng cwmnïau ac ardaloedd ac o ddefnyddio cynnyrch Cymru i hyrwyddo ein treftadaeth.

Elusen Canolfan Owain Glyndŵr sy’n gyfrifol am edrych ar ôl yr adeilad hwn sydd mor bwysig i hanes Cymru. Yma, yn yr union fan, yr ymgasglodd cynrychiolwyr o gymunedau ar hyd a lled Cymru ym 1404 i goroni Owain Glyndŵr yn Dywysog dros Gymru annibynnol. Yn bresennol hefyd, yn ôl y traddodiad, roedd gŵyr pwysig o Ffrainc, yr Alban a Chastilia (Sbaen).

Amserol iawn felly fod lansiad Cwrw Glyndŵr rhwng 1 a 4:30 yn arwain at gyfarfyddiad arall rhwng Cymru a Ffrainc am 5pm – ar y cae rygbi y tro hwn. Pa well ffordd o baratoi felly na thrwy godi gwydryn i Owain Glyndŵr, ein arwr cenedlaethol.

Cystadleuaeth i’ch temptio... Limerig, Llinell ac Englyn.

Dyma’r tasgau agored sydd wedi eu gosod i bawb gan y Meuryn. Dewch â’ch ceisiadau i’r Senedd-dy ym Machynlleth rhwng 11:30 a 12:30 ar y diwrnod (dydd Sadwrn, 28ain Chwefror) a chaiff yr enillwyr eu cyhoeddi rhwng gornestau’r Ymryson yn ystod y pnawn.

Limerig i gynnwys y llinell: ‘Mae Owain ar botel o gwrw’ Brawddeg allan o’r gair: ‘Hyddgen’ Englyn ar y testun: ‘Owain Glyndŵr’ (bydd englyn y buddugol yn cael ei arddangos yn y Senedd-dy yn barhaol gyda chaniatâd yr awdur)

Gŵyl Glyndŵr 2014 yn Codi Dros £4,000 i’r Elusen a'r Eisteddfod (19-09-2014)

Daeth dros 600 o bobl ynghyd yng Nghanolfan Owain Glyndŵr ym Machynlleth dydd Sadwrn y 13eg o Fedi i ddathlu Gŵyl Glyndŵr 2014. Priodol iawn felly mai ar yr union safle hwn, ychydig dros 600 mlynedd yn ôl yr unwyd Cymru gan y dyn ei hun, Owain Glyndŵr. Llwyddodd y digwyddiad hefyd i godi swm anferthol o £4,218.66 i’w rannu’n gyfartal rhwng Elusen Canolfan Owain Glyndŵr ac Eisteddfod Genedlaethol Meifod a’r Gororau 2015.

Roedd yna awyrgylch arbennig iawn ar dir y Senedd-dy, a oedd yn llwyfan i amrywiaeth eang o adloniant drwy gydol y dydd. O gymeriadau Cyw S4C a gweithdy dawnsio i blant i gystadleuaeth Cneifio Cyflym a 6 gwahanol fand yn cynnwys Patrobas a Cowbois Rhos Botwnnog, cafodd y dorf ddiwrnod i’r brenin (neu i’r tywysog ddyle ni ddweud!)

Meddai Alun Jones, un o’r trefnwyr a Chadeirydd Apêl Bro Ddyfi, ‘Oedd o’n ddwrnod gwirioneddol wych ac oedd y nifer y bobol a fynychodd yn fwy nag oedden ni eiroed wedi ei ddychmygu. Fydde ni’n hoffi diolch i bawb am eu cefnogaeth i wneud yr ŵyl yn gymaint o lwyddiant a chodi elw mor sylweddol i’r Eisteddfod ac Elusen Canolfan Owain Glyndŵr.’

Lansiwyd cwrw newydd sbon o’r enw Cwrw Glyndŵr fel rhan o’r ŵyl hefyd – cwrw braf ac ysgafn fydd ar werth yn swyddogol mewn tafarndai a siopau yn 2015. Dim ond un o lawer o ddatblygiadau newydd cyffrous yng Ngahnolfan Owain Glyndŵr yw hwn wrth i’r elusen anelu i adfywio’r Senedd-dy – un o adeiladau hanesyddol pwysicaf Cymru.

Datblygiad arall hynod o gyffrous yw fod cyplau bellach yn medru priodi yn yr adeilad arbennig hwn. Os ydych chi’n chwilio am leoliad hardd ac unigryw ar gyfer eich diwrnod arbennnig, bydd Ffair Briodas yn cael ei gynnal ar y safle ar ddydd Sul yr 28ain o Fedi rhwng 11yb-3yp. Cyfle gwych i fedru profi naws arbennig y lleoliad.

Meddai trefnydd y Ffair, Nia Sian Lewis: ‘Mae hwn yn leoliad hynod o arbennig i briodi – tase ni mond wedi llwyddo i gael y drwydded briodas llynedd pan nes i briodi! Mae gan y Senedd-dy le yn agos at galonnau nifer fawr o bobl Cymru a thu hwnt ac mae gallu uno mewn priodas yn y fan lle llwyddodd Glyndŵr i uno Cymru yn rhywbeth arbennig iawn.’
mwy

Mehefin 18 - Dathlu ym Machynlleth (10-07-2011)

Ar ddydd Sadwrn, Mehefin 18, chwe chant a saith o flynyddoedd ar ôl i Owain Glyndŵr gynnal Senedd cyntaf Cymru ar y safle, agorwyd arddangosfa newydd yn y Senedd dy ym Machynlleth.
mwy

Arddangosfa Dywysogaidd ar gyfer Arwr Cenedlaethol (10-06-2011)

Agorir arddangosfa newydd gyffrous ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin 2011 yng Nghanolfan Owain Glyndŵr ar ei newydd wedd ym Machynlleth.

mwy

logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru